Neurologische spraak- en taalstoornissen

Waarvoor kan u bij ons terecht logopedieAfasie

Afasie is een taalstoornis ten gevolge van een hersenbeschadiging (bv. door infectie, tumor of na een verkeersongeval). Door deze taalstoornis zal de taalontwikkeling verstoord zijn. Meestal zijn vooral het spreken en schrijven aangetast, maar ook het begrijpen van taal (lezen en luisteren) kan verstoord zijn.

Dysartrie (verworven spraakstoornis)

Dysartrie is een articulatiestoornis, waarbij bepaalde spieren moeilijk gecontroleerd kunnen worden. Bepaalde klanken of mondstanden kunnen noch bewust, noch onbewust gevormd worden. De uitspraak is moeizaam en onduidelijk, waarbij de tong en andere spieren vaak verlamd zijn.

Orale/verbale apraxie

Apraxie is een stoornis in het spreken die veroorzaakt wordt door een hersenletsel (CVA, tumor, trauma, etc.). Voor de persoon in kwestie is het vaak onmogelijk om bewust bepaalde bewegingen uit te voeren, zoals bijvoorbeeld tong uitsteken of mond openen. Onbewust lukt dit wel. Het is daarbij moeilijker om voorwerpen of prenten te benoemen en na te doen, dan om spontaan te spreken.

Primaire taalstoornis

Een taalprobleem of een taalstoornis wordt gekenmerkt door een vertraagde taalontwikkeling. Vaak begint een kind met een taalprobleem pas te spreken vanaf de leeftijd van 2 jaar. Er zijn moeilijkheden op vlak van het begrijpen en op vlak van het spreken van een taal. De achterstand kan naar voor komen op vlak van woordenschat, zinsbouw, vervoegingen, etc. De taalstoornis staat op zichzelf en kan dus niet verklaard worden door een mentale achterstand (laag IQ), emotionele of gedragsproblemen, een verminderd gehoor, duidelijk aanwijsbare neurologische afwijkingen of andere ontwikkelingsproblemen.

⇨ Opgelet bij twee- of meertaligheid! Hierbij is het belangrijk erop te wijzen dat twee- of meertaligheid eveneens niet de oorzaak kan zijn van een primaire taalstoornis. Enkel wanneer zowel in de moedertaal als in het Nederlands moeilijkheden aanwezig zijn, kan er gesproken worden van een primaire taalstoornis. In dit geval is logopedische therapie aangewezen. Als ouder heeft u hierbij een belangrijke taak: wees hierop attent en vraag u af hoe goed uw kind beide talen beheerst. Als de taalproblemen zich voordoen in beide talen, kan u met ons contact opnemen.

 

!! BELANGRIJK !!

Vooraleer er een taaltest kan afgenomen worden om te peilen of er al dan niet nood is aan logopedisch therapie, moet er aan enkele voorwaarden voldaan worden en dienen er bepaalde documenten in orde gebracht te worden.

 

Nodige documenten vooraleer logopedische test kan afgenomen worden in ’t Ketje:

- Taaltest in moedertaal (Franstalige logopediste of voor andere talen bij Foyer)

- IQ-test

- Voorschrift van huisarts voor afname van een logopedisch bilan

 

Voorwaarden voor opstart van taaltherapie:

- Minstens 1 persoon in de familie spreekt Nederlands

- Neemt deel aan buitenschoolse Nederlandstalige activiteit(en)

- Totaal IQ boven 85

- Achterstand in moedertaal, aangetoond door taaltest in moedertaal afgenomen door Franstalige of anderstalige logopediste 

- Achterstand in Nederlandse taal, aangetoond door taaltest afgenomen door logopediste 

 

Het is belangrijk dat aan alle bovenstaande voorwaarden wordt voldaan en alle nodige documenten in orde zijn gebracht vooraleer u ons contacteert voor een eerste afspraak

 

Leerproblemen/-stoornissen

Achterstand in voorschoolse vaardigheden

Een achterstand in de voorschoolse vaardigheden wordt opgemerkt in de kleuterklas. Hier worden reeds auditieve en visuele basisvaardigheden aangeleerd die belangrijk zijn voor het ontwikkelen van de lees-, schrijf- en rekenvaardigheid. Enkele voorbeelden zijn het klappen van woorden in letters of lettergrepen, rijmen, visueel en auditief kunnen onderscheiden van verschillende klanken, tellen, letterherkenning, etc.

Problemen met lezen/dyslexie, schrijven/orthografie, rekenen/dyscalculie

In de lagere school krijgen veel kinderen te maken met problemen op vlak van lezen, schrijven of rekenen. Bij een leesprobleem is het vaak zo dat het AVI-niveau niet aansluit bij de didactische leeftijd van het kind. Dit kan liggen aan het leestempo, aan de leesfouten of aan een combinatie van beide. Bij een spellingsprobleem is het soms zo dat bepaalde kinderen de basisspelling moeilijk onder de knie krijgen (bv. ng/nk, d/t, ei/ij, au/ou, verenkelen en verdubbelen, etc.). Ook wat betreft rekenen blijven veel kinderen worstelen met de basis (bv. optellen en aftrekken tot 100 met de brug, maal- en deeltafels, etc.), waardoor ze het moeilijk krijgen wanneer de leerstof complexer wordt. Mogelijks hebben ze ook problemen op vlak van breuken, kloklezen, geldrekenen, etc. Een combinatie van leerproblemen komt ook geregeld voor (bv. zowel een probleem met lezen als met schrijven).

Wanneer deze problemen na een periode van intensieve therapie (minimum 6 maanden 2x30min per week) hardnekkig aanwezig blijven, kunnen we spreken van een stoornis. De diagnose van dyslexie, dysorthografie of dyscalculie kan dan gesteld worden in samenspraak met ouders, school en CLB.

Articulatieproblemen

Wat betreft articulatie- of uitspraakproblemen kan er een onderscheid gemaakt worden tussen een fonetisch probleem en een fonologisch probleem. Een fonetisch probleem betekent dat bepaalde klanken niet correct worden uitgesproken. Er zijn meestal ook problemen met de motoriek (bv. beperkte beweeglijkheid van de tong, slappe lip-, tong- en mondspieren, etc.). Bij een fonologisch probleem worden delen van woorden weggelaten, worden klanken vervormd of worden klanken vervangen door andere klanken.