Bij onze kinesitherapeuten kan u terecht voor:

 • Bobath therapie
 • Psychomotorische testing
 • Psychomotorische therapie
 • Ontwikkelingsstimulatie
 • Sherborne

Bobath therapie

 • Bobath therapie

Deze behandeling is gericht op kinderen met een hersenletsel bij de geboorte (Cerebral Palsy), en kinderen met niet aangeboren hersenletsels (NAH).
Deze kinderen hebben problemen bij de controle van houdingen en bewegingen.
Dit uit zich in een verstoring van de spierspanning (zoals hypertonie/spasticiteit of hypotonie) en in een verstoring van coördinatie van bewegingen (ataxie, athetose, dystonie).
Tijdens de therapie wordt getracht de tonus (spiespanning) te normaliseren via facilitaties zodat de kinderen meer aangepaste bewegingspatronen leren kennen en zo een betere controle over houding en beweging kunnen ontwikkelen.
Aan de ouders wordt advies gegeven over positionering, hantering en hulpmiddelen.
Meer informatie kan u vinden op de website:
www.bobath.bePsychomotorische therapie

 • Psychomotorische therapie

Psychomotoriek is via motoriek verandering brengen in het psychisch functioneren van een kind.
Psychomotorische therapie heeft tot doel de basisvaardigheden van een kind te ontwikkelen of te stimuleren. Deze basisvaardigheden zijn onder meer:

 • Grove motoriek: kruipen, lopen, springen, evenwicht, coördinatie, oog-handcoördinatie,..
 • Fijne motoriek: het soepel kunnen gebruiken van de handen tijdens activiteiten zoals vb.: scheuren, knippen, schrijven, knopen dicht doen, veters knopen, rijgen...
 • Lateralisatie: ontwikkeling van de linker en de rechter hersenhelft om samen of apart te werken
 • Visuele waarneming: aanleren van ruimtelijke begippen (op/onder/boven, voor/achter, ...) en richting (naar boven/onder, naar links/rechts,...). Leren vormen herkennen.
 • Ruitemijk inzicht en visuomotoriek: aan de hand van puzzelen en nabouwen, leer je hoe voorwerpen en deeltjes ten opzichte van elkaar staan. Je moet hierbij ook gelijktijdig kunnen zien, denken en doen.
 • Lichaamsbesef: bewust worden en kennen van je lichaamsdelen, van je houdingen en bewegingen. Dit is nodig om correct te kunnen bewegen (grove motoriek).

Voor wie is er psychomotorische therapie? Leeftijd van 2j6m tot 12j

 • Kinderen die nog niet schoolrijp zijn
 • Kinderen met leer – of ontwikkelingsproblemen: ADHD, autisme, DCD
 • Kinderen met motorische problemen, fijn motorische problemen, schrijfmotorische problemen volgens de methode van schrijfstart, .. Door deze vaardigheden te automatiseren gaat het kind beter functioneren in het dagelijkse leven
 • Weinig lichaamsbesef, onvoldoende ruimtelijk inzicht, onvoldoende visuele waarneming,... deze vaardigheden zijn nodig om een onderscheid te kunnen maken tussen cijfers en letters bij het lezen en rekenen
 • Lateralistieproblemen: te snel 1-handig, moeilijkheden met links en rechts,... Psychomotorische testing

 • Psychomotorische testing

Wanneer je kind nood heeft aan psychomotorische therapie is het noodzakelijk dat je kind psychomotorisch getest wordt om te weten van waar de psychomotorische achterstand komt en om gebruik te maken van een terugbetaling bij de mutualiteit voor de sessies.
De testing kan door een extern centrum gedaan worden of bij ons in de praktijk. Wanneer de testing elders gedaan is, gelieve het verslag bij de intake mee te brengen.
Wanneer de testing bij ons in de praktijk afgenomen wordt, moet u rekening houden met minimum 1 uur testing. Nadien heeft de therapeut twee weken nodig om de testresultaten te analyseren en er een verslag van te maken. De verslaggeving gebeurt altijd in het Nederlands.
De therapeut neemt nadien terug contact op met jullie om het verslag uitgebreid te bespreken. Indien het nodig is om de therapie te starten, wordt de aanvraag bij de mutualiteit gedaan.
Bij een akkoord van de mutualiteit kan de therapie opgestart worden.Ontwikkelingsstimulatie

 • Ontwikkelingsstimulatie

Kinderen die een vertraging of verstoring in hun motorische ontwikkeling hebben ten opzichte van hun leeftijdsgenootjes worden behandeld volgens het Bobath concept.
Het kan gaan om baby's met:

 • een lage spiertonus
 • voorkeurshouding
 • orthopedische problemen
 • gebrek aan bewegingsdrang
 • motorische achterstand (komen niet tot de motorische mijlpalen)

Tijdens de therapie worden houdingen en bewegingen uitgelokt via facilitaties om zo tot de normale motorische mijlpalen te komen.
Aan ouders worden tips en advies over hantering, positionering en speelgoed meegegeven.
Ook baby's met een plagiocephalie, een plexus brachialis letsel, poepschuivers enz. worden bij ons behandeld.sherborne

 • Sherborne

Op dit ogenblik worden er geen groeplesjes Sherborne gegeven. Deze kunnen in de toekomst terug opgestart worden. Indien u interesse heeft, aarzel niet meer uitleg te vragen aan uw therapeut.
Sherborne, ook wel Development Movement genoemd, is een bewegingsmethode ontwikkeld door Veronica Sherborne. Deze bewegingspedagogiek ondersteunt en stimuleert de ontwikkeling van een kind of volwassene door middel van beweging. Dit binnen de grenzen van de eigen talenten en mogelijkheden.
Het bewegingsprogramma heeft een gunstige invloed op psychomotorische, relationele, communicatieve, sociale en emotionele vaardigheden.
'Zelfvertrouwen' en 'vertrouwen' zijn twee centrale begrippen binnen Sherborne:

 • Het groeien van zelfvertrouwen gebeurt doorheen de vele bewegingsspelen die gericht zijn op de ontwikkeling van het lichaamsbewustzijn.
 • Het vertrouwen in anderen groeit vanuit de bekwaamheid met anderen om te gaan en te communiceren. Dit wordt geoefend in verschillende relatiespelen.

Door positief te stimuleren en vooral door succeservaringen te beleven, wordt zelfexploratie gestimuleerd en wordt faalangst vermeden.