In onze groepspraktijk bieden we de volgende therapieën aan: individuele therapie, gezins-, en relatietherapie, studiebegeleiding, psycho-educatie, sociale vaardigheidstraining en psychodiagnostiek. Hierbij trachten we steeds rekening te houden met de specifieke factoren die werkzaam zijn binnen het gezin en het individu. Het samenwerken met de context en andere hulpverleners vormt een essentieel onderdeel van een succesvolle begeleiding of therapie.

Gezinnen kunnen bij ons terecht voor individuele therapie bij kleuters, kinderen, jongeren en jongvolwassenen én voor de ouders. We werken tevens met koppels en gezinnen, vanuit een systeemtherapeutische en psychodynamische benadering. Hierbij wordt de nadruk gelegd op de omgang tussen mensen, in een context van sociale relaties. We zoeken samen met het gezin naar wegen van herstel, naar krachtbronnen, naar relaties die helpen groeien. Dit kan zowel individueel, als koppel of met het hele gezin.
De therapie wordt vooraf gegaan door een indicatiestellingsfase. We trachten het kind én zijn context te leren kennen om een beeld te vormen van de sterktes en problemen van het kind binnen zijn omgeving. Indien nodig en mits toestemming wordt contact opgenomen met de verwijzer en betrokken hulpverleners. Soms kan het nodig zijn dat er een psychodiagnostisch onderzoek wordt uitgevoerd.Individuele therapie / gezins- en relatie therapie
Na deze eerste fase wordt, samen met de cliënten, een behandelplan opgesteld. Hierbij trachten we de verschillende facetten te begeleiden en te ondersteunen met als doel het psychisch, emotioneel en relationeel evenwicht te herstellen. Dit kan gebeuren door de reguliere therapiemethodiek van het praten en reflecteren; maar ook via beleving en non-verbale communicatie zoals spel, familieopstellingen, tekenen, plasticine, ... .
We streven ernaar het systeem optimaal te betrekken tijdens de begeleiding en regelmatige overlegmomenten in te plannen. Via therapeutische gesprekken worden de reeds aanwezige vaardigheden versterkt en wordt samen naar het kind , het koppel of het gezin gekeken in termen van signalen, behoeftes, karakter, beleving en interactie. Hierbij is ons centraal uitgangspunt de interactie en ervaring binnen de eigen levensgeschiedenis.
De maandelijkse multidisciplinaire teamvergadering kan aangewend worden om hinderpalen of vragen betreffende de therapie te overleggen met andere hulpverleners en een continue zorg te waarborgen.

De studiebegeleiding richt zich naar kinderen uit het lager onderwijs en jongeren uit het middelbaar en hoger onderwijs met leer-, werkhoudings- en/of studieproblemen, hun ouders en (mits toestemming) de school.orthopedagogisch

Tijdens deze begeleiding werken we aan de volgende problemen:

  • Leerproblemen en –stoornissen
  • Werkhoudings- en concentratieproblemen
  • Studiemethodeproblemen

Bij de aanvang van de begeleiding baseren we ons op CLB-onderzoek of onderzoek vanuit andere instanties. Indien deze niet voorhanden zijn, doen we zelf een onderzoek om de ernst van het leerprobleem te duiden en te kijken waar er hiaten aanwezig zijn. We zoeken niet alleen naar hun problemen. Ook hebben we aandacht voor ieders positieve kanten. Tijdens de begeleiding wordt hiermee rekening gehouden.

Vervolgens wordt een handelingsplan opgesteld en start de begeleiding. Specifieke oefeningen op maat en herhaling zijn zeer belangrijk. Samen met het kind zoeken we de juiste aanpak en leren we de best passende strategie aan. Om de motivatie te verhogen worden de oefeningen ook op een speelse manier aangeboden.

Tevens leren we de kinderen om te gaan met hun problemen in de klas door hen allerlei handvaten en hulpmiddelen aan te reiken (het maken van een opzoekboekje, het leren gebruiken van een tafelkaart, …) Zo wordt de transfer van de begeleiding naar de school gewaarborgd.

Het concentreren bij kinderen is vaak geen automatisme. Bij sommige kinderen moet het “zich concentreren” ook bewust aangeleerd worden.

In de werkhoudingstraining richten we ons naar kinderen van 6 tot 12 jaar met een moeilijke leerhouding. Er loopt iets fout in de manier waarop ze denken, problemen oplossen, opdrachten uitvoeren, … . Tijdens de begeleiding leren we het kind zijn gedrag en denken zelf bewust te sturen. In de training zijn basisprincipes zoals het maken van afspraken, het vast omlijnen van het denkproces zeer belangrijk. Er moet duidelijkheid zijn.

We baseren ons op een zelfinstructiemethode van Meichenbaum die in vier stappen verloopt en de principes van Feuerstein. De methode helpt het kind stap voor stap het denkproces te ontwikkelen. De trainer fungeert aanvankelijk als model. Geleidelijk aan leert het kind zichzelf te sturen. Tijdens de leerfase maken we gebruik van meer speelse oefeningen op papier en op de computer. Nadien maken we de transfer naar meer schoolse oefeningen (rekenen, spelling). Om deze transfer mee te realiseren is medewerking van de school en ouders noodzakelijk. We verwachten dan ook dat zowel huis als in de klas de methode wordt toegepast.

De studiecoaching richt zich voornamelijk naar jongeren van het 6de leerjaar of uit het secundair onderwijs. De overgang van lager naar secundair onderwijs is een belangrijke, maar ook moeilijke stap. De jongeren moeten meer en meer zelfstandig leren werken en studeren. Als studiecoach proberen we dit proces samen met de jongere te begeleiden. We proberen steeds een aanpak op maat te zoeken. Tijdens de eerste sessies analyseren we het studietype van de jongere (visueel, auditief, verbaal of doe-type). Na dit onderzoek bespreken we de resultaten en zoeken samen de beste aanpak. Het samen zoeken is hier een zeer belangrijk principe. Als coach leggen we geen leerstijl op, maar zoeken we samen de stijl die het best bij de jongere past. Ook zij hebben hier inspraak in. Vervolgens worden de belangrijkste fasen van het studieproces besproken. Dit doen we aan de hand van de concrete leerstof. Ook thema’s zoals examen- en studieplanning, organisatie en huiswerk maken komen aanbod.

Met psycho-educatie bedoelen we het informeren van de ouders, kinderen of jongeren over het probleem, de oorzaken, de gevolgen, de symptomen, het verloop en de behandeling. Daarnaast wordt er informatie verstrekt over de psychische en sociale gevolgen. Het gezin wordt geïnformeerd over de mogelijkheden die er zijn om met het probleem om te gaan, welke maatschappelijke ondersteuningsmogelijkheden er zijn en hoe ze kunnen opkomen voor zijn/haar rechten en behoeften. Hierbij hebben we extra oog voor de aanvaarding van de problemen en het behouden van een positief zelfbeeld. Hierbij werken we op maat van het kind, de jongere en het gezin.

pychodiagnostiekKinderen en gezinnen kunnen bij ons terecht voor IQ-onderzoeken (WISC-III-NL: vanaf 6 jaar), aandachts- en concentratieonderzoek (Bourdon, Tea-Ch, 15 Woorden Rey, Complexe Figuur, Trial Making Test), gedragsinventarisatie en -onderzoek (CBCL, observatie), indicatie onderzoek voor autisme (AUTI-R, ADOS, SCQ, VISK), gezinsonderzoek (Familie Relatie Test, Gezins Dimensie Schaal, Schaal Ouderlijk Gezag, familieopstellingen) en belevingsonderzoek (kindtekeningen, CAT).

Zowel in het kader van een begeleiding als bij vermoeden van een bepaalde stoornis of problematiek kan handelingsgericht diagnostisch onderzoek plaatsvinden. We trachten steeds een antwoord te bieden op de vraag welk zorgaanbod het beste bij het kind past. Dit doen we door zowel naar de sterke punten als de werkpunten van het kind te kijken. In plaats van ons de vraag te stellen: Wat heeft dit kind? Herformuleren we de vraag naar: Wat heeft dit kind nodig?

Bij vermoedens van bepaalde stoornissen (vb. ADHD, autisme, ... ) kunnen wij de nodige onderzoeken en verslagen voorzien om daarna gericht door te verwijzen naar een kinderpsychiater voor diagnosestelling. De diagnoses dyslexie en dyscalculie stellen we zelf vast.

In het kader van de terugbetaling van logopedische ondersteuning bieden we een aangepast IQ-onderzoek aan.