Wat?

Een primaire taalstoornis wordt gekenmerkt door een vertraagde taalontwikkeling. De taalstoornis staat op zichzelf en kan dus niet verklaard worden door een mentale achterstand (laag IQ), emotionele of gedragsproblemen, een verminderd gehoor, duidelijk aanwijsbare neurologische afwijkingen of andere ontwikkelingsproblemen.

ð  Opgelet bij twee- of meertaligheid!Hierbij is het belangrijk erop te wijzen dat twee- of meertaligheid eveneens niet de oorzaak kan zijn van een primaire taalstoornis. Enkel wanneer zowel in de moedertaal als in het Nederlands moeilijkheden aanwezig zijn, kan er gesproken worden van een primaire taalstoornis. In dit geval is logopedische therapie aangewezen. Als ouder is heeft u hierbij een belangrijke taak: wees hierop attent en vraag u af hoe goed uw kind beide talen beheerst. Als de taalproblemen zich voordoen in beide talen, kan u met ons contact opnemen.

Kenmerken?

Vaak begint een kind met een taalprobleem pas te spreken vanaf de leeftijd van 2 jaar. Zowel op vlak van begrijpen als op vlak van spreken zijn er moeilijkheden. Vaak is er een achterstand wat betreft woordenschat, zinsbouw en vervoegingen.

Terugbetaling?

In totaal is er maximum 2 jaar terugbetaling mogelijk (384 sessies van 30 of 60 minuten). Hierbij mag er geen mentale achterstand zijn (normaal IQ) en moet het kind normaalhorend zijn.

Wat doet de logopedist?

Allereerst voert de logopedist een taalonderzoek uit bij het kind. Op grond van dit onderzoek kunnen behandeldoelen geformuleerd worden voor de expressieve en/of receptieve taalvorm, taalinhoud en/of het taalgebruik.

Afhankelijk van het soort problemen dat het kind heeft, zal er gewerkt worden aan:

  • Inoefenen van pragmatische taalvaardigheden: communicatieve functies (wensen uitdrukken, gevoelens uiten, iets benoemen, iets expliciet uitleggen etc.)
  • Uitbreiden van de geringe passieve en actievewoordenschat a.d.h.v. alledaagse thema’s zoals eten en drinken, dieren, wonen, school, feestdagen, seizoenen etc.
  • Aanbrengen en inoefenen van morfologische vaardigheden (vervoegen van werkwoorden, verkleinwoordvorming, meervoudsvorming, verbuigen van adjectieven etc.)
  • Aanbrengen en inoefenen van syntactische vaardigheden (opbouwen van zinnen met onderwerp, persoonsvorm en lijdend voorwerp en/of bijwoordelijke bepaling, vormen van een correcte vraag etc.)

De logopedist zal ook de ouders begeleiden door het geven van advies en tips om in het dagelijkse leven toe te passen. Liefst in zoveel mogelijk situaties uit het dagelijks leven werken aan de taal van het kind (thuis, op school, tijdens activiteiten in vrije tijd,…). Daarom is het belangrijk dat het Nederlands niet alleen gesproken wordt in de therapie- en schoolomgeving, maar ook in de thuisomgeving. Enkel wanneer ouders en leerkrachten eveneens aandacht schenken aan de taalstimulering bij het kind, heeft het kind de meeste kans op vooruitgang. Twee keer een half uurtje in de week therapie is onvoldoende voor verbetering!