LogopedieAfasie

Wat?

Afasie is een taalstoornis ten gevolge van een hersenbeschadiging (bv. door infectie, tumor of na een verkeersongeval). De taalstoornis mengt zich in het taalontwikkelingsproces van het taalleren en verstoort de taalaspecten die reeds verworden waren.

Kenmerken?

De kenmerken zijn zeer wisselend. Voornamelijk zijn het spreken en het schrijven verstoord. Het kind zal woorden weglaten, verkeerde woorden gebruiken en de woorden in een verkeerde volgorde zetten in een zin. Het is ook mogelijk dat het taalbegrip verstoord is.

Terugbetaling?

In totaal is maximum 4 jaar terugbetaling mogelijk (480 sessies van 30 of 60 minuten, te bepalen door patiënt en logopedist). Terugbetaling van het ziekenfonds gebeurt via een klassieke verzekering. Hiermee wordt ongeveer 75 % van het bedrag terugbetaald. Sommige ziekenfondsen verlenen aanvullende verzekering indien niet (meer) kan voldaan worden aan de criteria voor de klassieke verzekering.

Wat doet de logopedist?

Na ontslag uit het ziekenhuis, worden de meeste patiënten met afasie doorverwezen naar privé- logopedisten om hun behandeling verder te zetten. Na nauwkeurig taalonderzoek naar de mogelijkheden en de beperkingen van de patiënt, zal de logopediste een behandeling opstellen. Tijdens de behandeling wordt er gewerkt aan het begrijpen, spreken en schrijven van taal aan de hand van verschillende methodes en technieken. Het gebeurt ook dat andere communicatiemiddelen worden aangereikt, zoals een taalzakboek of een communicatieschrift. De logopedische behandeling is meestal van lange duur en vraagt inzet van de betrokkene en zijn omgeving. Aan de omgeving zullen tips gegeven worden rond het taalgebruik met de betrokkene.

Dysartrie (verworven spraakstoornis)

Wat?

Dysartrie is een articulatiestoornis, waarbij er sprake is van een stoornis in de spiercontrole. Bepaalde klanken of mondstanden kunnen noch bewust, noch onbewust gevormd worden. Deze spraakstoornis heeft invloed op de snelheid, timing en kracht van spraakbewegingen.

Kenmerken?

Dysartrie wordt gekenmerkt door een moeizame en onduidelijke uitspraak, waarbij vaak de tong en andere spieren verlamd zijn. Het is moeilijk om deze mensen te verstaan.

Terugbetaling?

In totaal is maximum 2 jaar terugbetaling mogelijk (480 sessies van 30 minuten). Bij een chronische spraakstoornis is er na 2 jaar verlenging per jaar mogelijk. Bij chronische spraakstoornissen zijn er 520 sessies mogelijk gedurende de eerste twee jaar. Nadien 260 sessies per jaar. Terugbetaling van het ziekenfonds gebeurt via een klassieke verzekering. Hiermee wordt ongeveer 75 % van het bedrag terugbetaald. Sommige ziekenfondsen verlenen aanvullende verzekering indien niet (meer) kan voldaan worden aan de criteria voor de klassieke verzekering.

Wat doet de logopedist?

Na observatie en nauwkeurig onderzoek, zal de logopedist behandeling geven voor de gestoorde onderdelen bij het spreken te stimuleren. Er kunnen oefeningen gedaan worden om de ademhaling, stem, weerklank, uitspraak en/of zinsmelodie te verbeteren en te leren controleren. Afhankelijk van de aard en omvang van het spraakprobleem, worden er bijvoorbeeld mondmotorische oefeningen gedaan om de verschillende articulatoren te stimuleren (kaak-, lip-, zuig- en slikoefeningen).

Orale/verbale apraxie

Wat?

Apraxie is een spraakstoornis ten gevolge van een hersenletsel (CVA, tumor, trauma, etc.), veroorzaakt door een belemmering in de programmering van de spraakspieren en de opeenvolging van de spraakbewegingen bij bewuste productie van klanken. Apraxie situeert zich tussen afasie en dysartrie. Deze stoornis komt vaak voor samen met afasie.

Kenmerken?

Bij apraxie is het voor de persoon in kwestie onmogelijk om bewust spraakbewegingen uit te voeren (bv. tong uitstreken, mond openen, etc.). Onbewust lukt dit wel. Het is moeilijker om dingen te benoemen en te imiteren dan spontaan te spreken. Soms lukt het om een bepaalde klank uit te spreken, terwijl dit op een ander moment weer niet lukt. De persoon is zich bewust van de fouten die hij/zij maakt, maar heeft zeer veel moeite om deze te corrigeren.

Wat doet de logopedist?

Na observatie en nauwkeurig onderzoek, zal de logopedist gerichte behandeling geven. Zo zal er bijvoorbeeld gewerkt worden aan het verbeteren van de beweeglijkheid van de spraakorganen a.d.h.v. lip-, tong- en verhemelteoefeningen. Het klanksysteem wordt ook bevorderd en verder uitgebreid. Eerst worden korte en gemakkelijke woorden terug aangeleerd en daarna pas de lange en moeilijke woorden. Het is belangrijk dat er veel geoefend wordt en dat dezelfde oefeningen frequent herhaald worden (d.w.z. ook frequent oefenen in de thuisomgeving). De logopedist geeft ook tips en advies aan de omgeving van de patiënt met apraxie om het begrijpen te bevorderen en het spreken te stimuleren. Optimale communicatie tussen de patiënt met apraxie en zijn omgeving is een belangrijk doel van de logopedische begeleiding.