Gezinnen kunnen bij ons terecht voor individuele therapie bij kleuters, kinderen, jongeren en jongvolwassenen én voor de ouders. We werken tevens met koppels en gezinnen, vanuit een systeemtherapeutische en psychodynamische benadering. Hierbij wordt de nadruk gelegd op de omgang tussen mensen, in een context van sociale relaties. We zoeken samen met het gezin naar wegen van herstel, naar krachtbronnen, naar relaties die helpen groeien. Dit kan zowel individueel, als koppel of met het hele gezin.
De therapie wordt vooraf gegaan door een indicatiestellingsfase. We trachten het kind én zijn context te leren kennen om een beeld te vormen van de sterktes en problemen van het kind binnen zijn omgeving. Indien nodig en mits toestemming wordt contact opgenomen met de verwijzer en betrokken hulpverleners. Soms kan het nodig zijn dat er een psychodiagnostisch onderzoek wordt uitgevoerd.Individuele therapie / gezins- en relatie therapie
Na deze eerste fase wordt, samen met de cliënten, een behandelplan opgesteld. Hierbij trachten we de verschillende facetten te begeleiden en te ondersteunen met als doel het psychisch, emotioneel en relationeel evenwicht te herstellen. Dit kan gebeuren door de reguliere therapiemethodiek van het praten en reflecteren; maar ook via beleving en non-verbale communicatie zoals spel, familieopstellingen, tekenen, plasticine, ... .
We streven ernaar het systeem optimaal te betrekken tijdens de begeleiding en regelmatige overlegmomenten in te plannen. Via therapeutische gesprekken worden de reeds aanwezige vaardigheden versterkt en wordt samen naar het kind , het koppel of het gezin gekeken in termen van signalen, behoeftes, karakter, beleving en interactie. Hierbij is ons centraal uitgangspunt de interactie en ervaring binnen de eigen levensgeschiedenis.
De maandelijkse multidisciplinaire teamvergadering kan aangewend worden om hinderpalen of vragen betreffende de therapie te overleggen met andere hulpverleners en een continue zorg te waarborgen.